Status fundacji

Rob co możesz, w miejscu w jakim jesteś i z tym co masz
                                                              /Theodore Roosevelt/

Misja Fundacji Q: Inicjowanie, wspieranie i kreowanie działań na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności, społeczeństwa wiedzy i kultury współistnienia.

Wizja: Sięgając po historie lokalną i dziedzictwo miejsca, obudzić w sobie i innych kreatywność i innowacyjność, po to by budować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości, by stawać się.

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Q, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Marcin Kurnik i Robert Wilk zwanych dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Halinę Chojnacką w kancelarii notarialnej w Tarnobrzegu, przy ul. Sienkiewicza 25, w dniu 16-04-2018 r.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016r. poz.40 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r., nr 96, poz.873, tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz 1817) oraz  innych przepisów obowiązujących na obszarze RP oraz postanowień niniejszego statutu zatwierdzonego przez Sąd Rejestrowy.
3. Fundacja jest apolityczna.
§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja tworzona jest powoływana na czas nieoznaczony.
§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto/miejscowość Tarnobrzeg
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii społecznej, spółki kapitałowe, w tym i nabywać akcje i udziały spółek.
3. Fundacja może przystępować do spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej.
4. Fundacja może tworzyć fundusze w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.
5. Fundacja może tworzyć podmioty umożliwiające realizacje jej celów i zadań.
6. Fundacja może używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§ 6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Cele i zasady działania Fundacji.
§ 7
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:
1. Realizacji działań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego mających na celu:
a. Wspieranie działalności kulturalnej z zakresu sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
b. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej
c. Wspieranie działalności edukacyjno-oświatowej i naukowej
d. Wspieranie działalności na rzecz rozwijania zainteresowań
e. Wspieranie działalności na rzecz poprawy świadomości społecznej i obywatelskiej.
f. Wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym integracji tych osób ze społeczeństwem
g. Wspieranie działalności w obszarze zapobiegania wkluczeniom m.in. społecznym, edukacyjnym, zawodowym, cyfrowym
h. Wpieranie działalności na rzecz zapobiegania patologiom społecznym
i. Wspieranie działalności na rzecz seniorów.
j. Wspieranie działalności dobroczynnej i charytatywnej
k. Wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
l. współpracę z organizacjami społecznymi realizującymi cele zbieżne z celami fundacji,
§ 8
Fundacja realizuje swoje cele przez:
 1. Realizacje działań na rzecz dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania tradycji,
 2. Organizowanie wydarzeń tj. koncerty, przedstawienia, wystawy, konferencji
 3. Organizowanie eventów, happeningów, spotkań, festynów, akcji społecznych, akcji charytatywnych, zajęć i innych imprez zmierzających do realizacji celów statutowych,
 4. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć pozalekcyjnych
 5. Organizowanie seminariów, wykładów, prelekcji
 6. Promowanie i organizowanie wspólnych zajęć opiekunów z dziećmi
 7. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, kursów, warsztatów
 8. Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych i edukacyjno-szkoleniowych w formie plakatów, broszur, gazet, książek, e-booków, publikacji, itp.
 9. Organizowanie wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 10. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami,
 11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz partnerstwa, w tym lokalnego,
 12. Prowadzenie ośrodków pozwalających realizować cele statutowe,
 13. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich,
 14. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z wszelkich dostępnych i prawnych źródeł,
 15. Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z celami fundacji,
 16. Uczestniczenie w innych działaniach sprzyjających realizacji i rozwojowi statutowych celów fundacji,
 17. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 19. Opiekę dzienną nad dziećmi,
 20. Działalność wspomagająca edukację,
 21. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów,
 22. Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży, dorosłych
 23. Promocję i organizację wolontariatu
§ 9
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) :
a) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
b) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
c) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
d) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
e) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
f) 91.02.Z Działalność muzeów
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) :
a) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
b) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
c) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
d) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
e) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
f) 91.02.Z Działalność muzeów
4. Obie formy działalności pożytku publicznego, nieodpłatna i odpłatna, muszą być rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest na realizację celów związanych z działalnością pożytku publicznego.
6. Wynagrodzenia pracowników, w tym kadry zarządzającej zaangażowanych w realizację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 10
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych o działalności zbieżnej z celami Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania,
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
b. przekazywania majątku na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust.3,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz ich bliscy na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, sponsoringu,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
6) dochodów z przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i innych.
7) z działalności odpłatnej
8) z działalność gospodarczej
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczany na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.
6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.
7. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.
8. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji, członków ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
9. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
§14
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach zawartych w Ustawie o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 (Dz.U. z 1988r., nr 41 poz 324) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz 873) wraz z ich późniejszymi nowelizacjami, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako działalność uboczną w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.000 złotych na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundator uprawnia Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
b. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
c. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
d. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
e. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
f. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
g. 74.20.Z Działalność fotograficzna
h. 58.11.Z Wydawanie książek
i. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
j. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
k. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
l. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
m. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
n. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
o. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
p. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
q. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
r. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
s. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
t. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
u. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
v. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
5. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wyodrębnienia rachunkowego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tejże działalności, z zachowaniem przepisów o rachunkowości.
Władze Fundacji.
§15
1. Do kompetencji Fundatora należy:
a) zmiana Statutu,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji
d) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
e) decyzja o likwidacji Fundacji.
2. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji.
§16
Władzami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
§17
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem. Zarząd wieloosobowy tworzy Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu.
2. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu, pełni wówczas funkcję Prezesa Zarządu. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje on decyzję o wyborze prezesa Fundacji.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.
5. Na pierwszą kadencję Fundator wybiera Zarząd w składzie:
1) Marcin Wiesław Kurnik – Prezes,
2) Robert Wilk – Wiceprezes
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji złożonej Fundatorowi na piśmie albo śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania.
8. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) realizacja celów statutowych,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
h) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji,
j) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Zarząd może ustanowić Pełnomocnika upoważnionego do zawierania z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu droga sms, lub email.
3. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
§ 20
1. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
§21
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków. Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. Członków składu Rady powołuje Fundator, który może wchodzić w skład Rady Fundacji.
4. Uzupełnienie, odwołanie składu Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje Fundator, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
d) odwołania członka, w przypadku nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, naruszenia postanowień statutu Fundacji, zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
6. Kadencja Rady trwa 5 (pięć) lat.
§ 22
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację,
b) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
c) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
c) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 23
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu spośród pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone w formie telekonferencji lub wideokonferencji, w sposób umożliwiający porozumienie się uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie/wideokonferencja uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i/lub Fundator.
§ 24
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
a) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób,
b) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie dwóch osób, w przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
 

Sposób Reprezentacji

§ 25
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie. 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczące zobowiązań, spraw majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw przekraczających kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu.
 

Zmiana Statutu

§ 26
1. Zmiana statutu może prowadzić do zmiany celu lub uzupełnienia celu, dla którego Fundacja została powołana. Uprawnionym do zmiany celu lub uzupełnienia celu jest Fundator.
2. Decyzje w przedmiocie pozostałych zmian statutu podejmuje Fundator.
Połączenie z inną fundacją.
§ 27
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Fundator.
Likwidacja Fundacji.
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach.
4. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Zarząd.
 
Statut został przyjęty dnia 16-04-2018 r.
Podpisano: Prezes i Wiceprezes

Najnowsze wiadomości

0